پروفسور سید صدرالدین نجاتی گیلانی

آخرین دوره قابلیتسازی ۲ راه آهن

Prof Nejati Rail 1 Prof Nejati Rail 2