دوره تخصصی “آسیب شناسی ارزیابی عملکرد و روشهای حل آن” با حمایت نماینده سازمان مدیریت صنعتی در شهر تبریز برگزار شد.

در این دوره ابتدا به تکامل فلسفه منابع انسانی و اهمیت پرورش سرمایه انسانی بعنوان موتور محرک سازمان پرداخته شد. سپس ظرافتها و ملاحظات اساسی جهت موفقیت سیستم ارزشیابی عملکرد که به موفقیت سازمان بیانجامد، تشریح گشت.

photo_2017-02-27_11-52-59

نوشته های مرتبط