برنامه‌ریزی راهبردی حاصل تفکر استراتژی و تصویر آینده‌ای برای سازمان است. “برنامه‌ریزی استراتژیک” یک فرایند سیستماتیک است که مسیر شرکت را از شرایط کنونی به شرایط مورد نظر تعریف کرده و چگونگی رسیدن به آن جایگاه را مشخص کند. مکاتب فکری مختلفی برای برنامه‌ریزی استراتژیک وجود دارند، لیکن باید در نظر داشت که سازمان متشکل از انسانهاست، پس باید رویکردی انتخاب شود که بتواند انسانها را توانمند سازد تا آینده سازمان را بسازند.

4
نوشته های مرتبط