از فروش سنتی به فروش بازارمحور

دومین دوره اتاق بازرگانی اصفهان با موضوع “از فروش سنتی به فروش بازارمحور” با حضور مدیران و کارآفرینان اصفهانی و اعضای محترم اتاق باررگانی برگزار شد.
در این جلسه به تغییرات محیط کشور که لزوم تحول در تفکر و روش فروش را الزام میدارد اشاره گشت و چارچوب فکری و مهارتهای فروش مدرن برای موفقیت در شرایط فرارقابتی که با آن روبرو هستیم، توضیح داده شد.
جلسه با توصیف ویژگیهای فروشنده حرفه ای و مدرن که بتواند مشاورِ خریدِ خریداران باهوش باشد، پایان یافت.

پروفسور نجاتی

 

نوشته های مرتبط