پروفسور سید صدرالدین نجاتی گیلانی

تحول سازمانی

سازمان‌ها با رویکرد راهبردی بوجود می‌آیند ولی با گذشت زمان، هر چه سازمان بزرگتر و شرایط پیچیده‌تر می‌شود، هدف اصلی و مزیتهای سازمان ممکن است به دست فراموشی سپرده شوند. تحول سازمان فرآیندي برنامه‌ریزي شده و سیستماتیک است که با بهره‌گیري از علوم مدیریتی، رفتار سازمانی و روانشناسی صنعتی، به دنبال نوسازی نگرش سازمان و روش انجام کار است. برنامه‌هاي تحول سازمان دو هدف عمده دارند:

  1. بهبود عملکرد واحدها و سازمان
  2. انتقال نگرش، روش و مهارت‌هاي جدید که برای بقا و موفقیت، نیاز است.
    1