سازمان‌ها با رویکرد راهبردی بوجود می‌آیند ولی با گذشت زمان، هر چه سازمان بزرگتر و شرایط پیچیده‌تر می‌شود، هدف اصلی و مزیتهای سازمان ممکن است به دست فراموشی سپرده شوند. تحول سازمان فرآیندی برنامه‌ریزی شده و سیستماتیک است که با بهره‌گیری از علوم مدیریتی، رفتار سازمانی و روانشناسی صنعتی، به دنبال نوسازی نگرش سازمان و روش انجام کار است. برنامه‌های تحول سازمان دو هدف عمده دارند:

  1. بهبود عملکرد واحدها و سازمان
  2. انتقال نگرش، روش و مهارت‌های جدید که برای بقا و موفقیت، نیاز است.
    1

 

 

نوشته های مرتبط