پروفسور سید صدرالدین نجاتی گیلانی

تضاد مخرب: Dysfunctional conflict

تضاد مخرب: Dysfunctional conflict

تضاد مخرب، پايه احساساتي و رفتاري دارد. تضاد مخرب نوعی عدم تفاهم و بيماري است كه بين ۲ يا چند نفر پديد مي آيد. خطر اين تضاد آنست كه كانون توجه را از كاري كه بايد انجام شود گرفته و به خود تضاد و طرفين درگير در آن معطوف مي نمايد.
تضاد مخرب زمانی که بيش از حد افزایش یابد، باعث كاهش انرژي ميشود كه در غیر اینصورت مي‌توانست براي افزایش بهره وري مورد استفاده قرار گيرد.
“پروفسور نجاتی گیلانی”