تضاد مخرب: Dysfunctional conflict

تضاد مخرب، پایه احساساتی و رفتاری دارد. تضاد مخرب نوعی عدم تفاهم و بیماری است که بین ۲ یا چند نفر پدید می آید. خطر این تضاد آنست که کانون توجه را از کاری که باید انجام شود گرفته و به خود تضاد و طرفین درگیر در آن معطوف می نماید.
تضاد مخرب زمانی که بیش از حد افزایش یابد، باعث کاهش انرژی میشود که در غیر اینصورت می‌توانست برای افزایش بهره وری مورد استفاده قرار گیرد.
“پروفسور نجاتی گیلانی”

نوشته های مرتبط