پروفسور سید صدرالدین نجاتی گیلانی

تضاد منطقی

??تضاد منطقی: Functional conflict??
تضاد منطقي، اختلاف سالم و سازنده بين ۲ يا چند نفر است. مطالعات انجام شده اخير روي ۲۰ شركت نشان داد كه معدودي از مديران مي‌فهمند كه چگونه تضاد ممكن است براي سازمان مفيد باشد.
تضاد منطقي باعث ايجاد ايده هاي جديد ميشود و موجب يادگيري و رشد افراد ميگردد. زمانی که افراد در تضادهاي سازنده درگير ميشوند، آگاهي و توجهشان به خود و ديگران بيشتر مي‌شود.
“پروفسور نجاتی گیلانی”