??تضاد منطقی: Functional conflict??
تضاد منطقی، اختلاف سالم و سازنده بین ۲ یا چند نفر است. مطالعات انجام شده اخیر روی ۲۰ شرکت نشان داد که معدودی از مدیران می‌فهمند که چگونه تضاد ممکن است برای سازمان مفید باشد.
تضاد منطقی باعث ایجاد ایده های جدید میشود و موجب یادگیری و رشد افراد میگردد. زمانی که افراد در تضادهای سازنده درگیر میشوند، آگاهی و توجهشان به خود و دیگران بیشتر می‌شود.
“پروفسور نجاتی گیلانی”

نوشته های مرتبط