تیم مذاکره

نقشها را در تیم خود تعریف کنید. هر تیم مذاکره نیاز به:
رهبر (فردی که بیشترین تخصص را دارد)،
فرد مثبت good guy (فردی که محبوب طرف مذاکره باشد)،
فرد بد (فردی که طرف مقابل او را مانع رسیدن به نتیجه می‌بیند)،
فرد Hard Liner (فردی که سختگیر است، مسائل را پیچیده می‌کند و طفره می‌رود)، و
فرد sweeper (فردی که تمام نقطه نظرات را جمع کرده و یک راه حل ارائه می‌کند) دارد.
?یک تیم ایده‌آل مذاکره باید بین ۵-۳ نفر داشته باشد.
“پروفسور نجاتی گیلانی”

نوشته های مرتبط