طی دوره دو روزه هدفگذاری رقابتی برای سال ۱۳۹۶ که توسط شرکت نجات کسب و کار جهانی برگزار شد، فلسفه، مقدمات، الزامات و روش هدفگذاری در سطح شخص و در سطح کسب و کار تدریس گشت تا در سال رقابتی پیش رو، با بهره گیری از برنامه ریزی و هدفگذاری دقیق، سالی بهره ور و موفق بسازیم.

شرکت نجات کسب و کار جهانی

نوشته های مرتبط