رویکردهای کلی در پرداخت حقوق و مزایا

۱- بر مبنای ارزش شغل برای سازمان (Job-Based Pay):
?در این رویکرد، هر شغل سازمان مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و ارزش نسبی آن برای سازمان تعیین می‌شود.
?ارزش شغل بیان کننده اهمیت آن یا نقش آن در دستیابی سازمان به اهداف خود است. از این جهت ارزش هر شغل در هر سازمان با سازمان دیگر متفاوت است.
?عملکرد شاغل در شغل و وضعیت بازار کار تأثیری در ارزش شغل برای سازمان ندارد.
۲- بر مبنای مهارت‌های مؤثر فرد برای سازمان (Skill-Based Pay):
?این رویکرد به معنی پرداخت حقوق بر مبنای مهارت‌ها یا دانش‌هایی که برای سازمان ارزشمند هستند می‌باشد.
بر اساس این رویکرد، فردی که توانایی انجام کارهای بیشتر و به شیوه بهتری دارد، استحقاق دریافت حقوق بالاتری دارد.
?حقوق فرد شاغل بر اساس تنوع و عمق دانش و مهارت‌های مفید وی تعیین می‌شود.
۳- پرداخت بر مبنای ارزیابی عملکرد (Performance-Based Pay):
?پرداخت بر مبنای ارزیابی عملکرد، رویکردی است که سازمان‌های رقابتی ـ صرفنظر از اندازه‌شان ـ برای ماندن در عرصه رقابت بین‌المللی دنبال می‌کنند.
?پرداخت بر مبنای ارزیابی عملکرد، در مقایسه با رویکردهای پیشین، به جای تمرکز بر شغل یا مهارت فرد شاغل، روی اثربخشی عملکرد فرد و بهره‌وری وی متمرکز می‌شود.
“پروفسور نجاتی گیلانی”

نوشته های مرتبط