سازمانها برای موفقیت در شرایط امروز که بازار متحول شده، رقبای بیرونی قدرتمند بازار را نشانه گرفته‌اند و مشتریان هوشمندانه خرید می‌کنند، باید رقابتی باشند. شرکتهای رقابتی باید راهکارهای زیر را در پیش بگیرند:

 1. ایجاد تعهد به تدوین و پیاده‌سازی برنامه‌ریزی انعطاف‌پذیر استراتژی
 2. حذف فرآیندهای قدرت‌سازی و سنگربندی برای کارکنان گذشته
 3. شفاف‌سازی فرآیندهای تفویض اختیار KPI در تمامی مشاغل
 4. تدوین و اجرای دقیق Business Plan
 5. جوان‌سازی در تفکر نیروی انسانی
 6. واضح کردن منابع برای رسیدن به اهداف بر اساس الگوهای رقابتی
 7. علمی کردن تمامی رفتارهای سازمانی و قابلیت‌های نیروی کار
 8. تبدیل برنامه استراتژی به تحول استراتژی در درون افراد سازمان
 9. جایگزینی فرهنگ “دستورمداری” با  “همراهی راهبردی”
 10. اجازه دادن به افراد خلاق برای ساختارشکنی
 11. واقعیت‌سازی قابلیت‌ها و منابع برای رسیدن به اهداف
 12. تداوم در پرکاری و عاشق بودن در کار
6
نوشته های مرتبط