سخنرانی “چالشهای ورود به بازارهای جهانی” در کنفرانس مدیریت و اقتصاد جهانی برگزار شد و پروفسور نجاتی در خصوص لزوم اعتماد بنفس و تفاوت در نگرش و قابلیتهای شرکتهای ایرانی جهت دستیابی به بازارهای جهانی صحبت کردند. همچنین پتانسیلهای کشورمان جهت موفقیت در بازارهای جهانی برشمرده شد.

پروفسور نجاتی

نوشته های مرتبط