??سه حوزه برای دگرگونی??
۱) در حوزه ذهنیت (تفکر/ادراک): از بین بردن ذهنیت سنتی و ایجاد تصویری از آینده
۲) در حوزه انگیزه (احساسی): مواجهه با حس “از دست دادن” و ایجاد میل به موفقیت
۳) در حوزه رفتار (قابلیت): تغییر رفتار و توسعه قابلیتها و شایستگیها
“پروفسور نجاتی گیلانی”

نوشته های مرتبط