هر کس را که شاد کنید، طبیعت به روی شما لبخند میزند. هروقت مردم را آزرده کنید، طبیعت برای شما افسردگی ایجاد میکند.
پس با کارکنان خود با لبخند و عدالت رفتار کنید تا طبیعت فرصت‌های جدید برای شما ایجاد نماید.
“پروفسور نجاتی گیلانی”

نوشته های مرتبط