پروفسور سید صدرالدین نجاتی گیلانی

شادی برای فرصتها

هر کس را که شاد کنید، طبیعت به روی شما لبخند میزند. هروقت مردم را آزرده کنید، طبیعت برای شما افسردگی ایجاد میکند.
پس با کارکنان خود با لبخند و عدالت رفتار کنید تا طبیعت فرصت‌های جدید برای شما ایجاد نماید.
“پروفسور نجاتی گیلانی”