پروفسور سید صدرالدین نجاتی گیلانی

شرایط ایجاد تیم موثر

شرایط ایجاد تیم موثر

?چشم انداز واضح
?ثبات شخصیتی افراد تیم
? ایجاد SenseMaking اولویت شرکت بر اولویت شخصی
?اعتماد به نفس بالای اعضای تیم
?نداشتن حس حسادت به اعضای تیم
“پروفسور نجاتی گیلانی”