از آنجا که منابع انسانی ارزشمندترین سرمایه هر سازمان است، یکی از مؤثرترین راههای دستیابی به مزیت رقابتی، افزایش توانمندی کارکنان است. منابع انسانی تنها با آموزشهای فنی و تخصصی توانمند نمی‌شوند، بلکه باید نگرش و فرهنگ آنها بصورت حرفه‌ای بازسازی شود و پتانسیل‌های درونی آنها در راستای دستیابی به پتانسیل سازمان آزاد گردد.

نوشته های مرتبط