پروفسور سید صدرالدین نجاتی گیلانی

قابلیت‌سازی نیروی انسانی

از آنجا که منابع انسانی ارزشمندترین سرمایه هر سازمان است، یکی از مؤثرترین راههای دستیابی به مزیت رقابتی، افزایش توانمندی کارکنان است. منابع انسانی تنها با آموزشهای فنی و تخصصی توانمند نمی‌شوند، بلکه باید نگرش و فرهنگ آنها بصورت حرفه‌ای بازسازی شود و پتانسیل‌های درونی آنها در راستای دستیابی به پتانسیل سازمان آزاد گردد.