هیئت مدیره تیم راهبردی هر شرکت هستند که باید اهداف آینده را تعریف کرده و از حرکت شرکت در مسیر درست به سمت آینده، اطمینان حاصل کنند. در حالی که در بسیاری از شرکتها، هیئت مدیره شکل یک کمیته تشریفاتی را به خود می‌گیرد که در هدایت شرکت نقش مهمی ایفا نمی‌کند، لیکن ممکن است به نادرست حیطه وظایف هیئت مدیره با مسائل جاری سازمان تداخل ایجاد کند.

شرکتهای موفق نیاز به هیئت مدیره حرفه‌ای، تیم و هدفمند دارد که تک تک اعضای آنها برای شرکت ارزش افزوده ایجاد نمایند. هیئت مدیره حرفه‌ای باید از نظر مهارت و نگرش همواره توسعه یابند.

نوشته های مرتبط