متولد شهرستان مقدس قدمگاه (بین مشهد و نیشابور)

مدارک دانشگاهی و تخصصی:

 • دکتری مدیریت کسب و کار DBA از دانشگاه Paris Business School فرانسه، ۲۰۱۷-۲۰۱۴
 • درجه پروفسور تمام “رهبری و مدیریت در سازمان‌های یادگیر آینده” از دانشگاه Teesside انگلستان ، ۱۹۹۷-۱۹۹۴
 • درجه پروفسور تمام “سیستمهای مدیریت” از دانشگاه Bournemouth انگلستان، ۱۹۹۴-۱۹۸۵
 • برنده جایزه ملی انگلستانCoopers & Lybrand ، آموزش مدیریت کسب و کار، برنامه یکپارچه توسعه شخصی و مدیریتی با تمرکز بر فرهنگ کارآفرینی و مدیریت اثربخش، ۱۹۹۳
 • یکی از مؤسسین و رئیس سابق دانشگاه Sohar عمان، ۱۹۹۹-۱۹۹۷
 • رئیس مرکز مدیریت دانشگاه Teesside انگلستان، ۱۹۹۷-۱۹۹۶
 • معاون علمی/پژوهشی دانشکده مدیریت دانشگاه Teesside انگلستان، ۱۹۹۶-۱۹۹۴
 • رئیس دانشکده سیستمهای مدیریت دانشگاه Bournemouth انگلستان، ۱۹۹۴-۱۹۹۲
 • رئیس دانشکده سیستمهای اطلاعاتی کسب و کار دانشگاه Bournemouth انگلستان، ۱۹۹۲-۱۹۸۹
 • رئیس واحد مشاوره سیستمهای کسب و کار دانشگاه Bournemouth انگلستان، ۱۹۹۰-۱۹۸۸
 • رئیس دانشکده محاسبات کسب و کار دانشگاه Bournemouth انگلستان، ۱۹۸۹-۱۹۸۶
 • استاد ارشد و معاون دانشکده سیستمهای اطلاعاتی دانشگاه Bournemouth انگلستان ۱۹۸۶-۱۹۸۵
 • استاد ارشد محاسبات کسب و کار در دانشکده هنر و تکنولوژی Gloucestershire انگلستان، ۱۹۸۵-۱۹۸۳
 • مدرس محاسبات کسب و کار در دانشکده تکنولوژی Highbury در Portsmouth انگلستان، ۱۹۸۳-۱۹۸۲
نوشته های مرتبط