??چند نکته در مورد نشستن:
?کسی که سر میز می‌نشیند احتمال بیشتری دارد که کنترل شرایط را در دست گیرد.
?داشتن ارتباط چشمی بسیار مهم است و باعث فهمیدن حالات افراد می‌شود.
?رهبر تیم باید ارتباط چشمی با تمامی افراد کلیدی داشته باشد.
?فرد hard liner تیم شما باید از Hard liner طرف مقابل فاصله داشته باشد.
?فاصله صندلی‌ها باید از هم مساوی باشد.
?بهتر است تا جای ممکن از میز گرد استفاده شود.
“پروفسور نجاتی گیلانی”

نوشته های مرتبط