پروفسور سید صدرالدین نجاتی گیلانی

کارگاه عملی پیاده سازی فرهنگ تیمی برای بهبود عملکرد سازمان، ۲۵ آذر، قشم