همایش اهمیت حفظ سرمایه انسانی در شرایط کنونی، و ارتقای تعهد کارکنان با سخنرانی پروفسور نجاتی گیلانی و دختر ایشان خانم دکتر پریسا نجاتی گیلانی در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد.

این دومین سخنرانی مشترک پروفسور نجاتی و دخترشان در اتاق بازرگانی اصفهان بود.

در این همایش در مورد اهمیت و شیوه حفظ نیروهای انسانی صحبت شد که برای سازمان ارزش افزوده ایجاد می‌کنند و باید مراقب باشیم که در شرایط سخت کنونی این نیروها بی انگیزه نشده و سازمان را ترک نکنند. کارکنانی که نیازهای آنها تأمین نشده و بین هزینه‌های زندگی با درآمدشان فاصله زیادی می‌بینند، دچار یأس شده و نخواهند توانست برای سازمان قدمی بردارند. بنابراین مدیران باید راهکارهایی برای حفظ انگیزه و تمرکز کارکنان و جلوگیری از ایجاد فساد در این شرایط اجرا نمایند که در این خصوص صحبت شد.

همینطور خانم دکتر نجاتی گیلانی راهکارهای ارتقای تعهد کارکنان را ارائه نموده و نشان دادند در شرایطی که به دلیل عدم توان مالی نمی‌توان به کارکنان انگیزه‌های مالی (مثل افزایش حقوق یا پاداش) داد، چگونه باید برای افزایش تعهد آنها اقدام نمود و چرا این موضوع در شرایط کنونی برای شرکتهای ایرانی حائز اهمیت است. متأسفانه طبق آمار ایران یکی از کمترین درصدهای تعهد کارکنان را دارد که امید است شرکتهای ایرانی استراتژی‌هایی برای افزایش تعهد کارکنان در پیش بگیرند.

نوشته های مرتبط