پروفسور سید صدرالدین نجاتی گیلانی

گزارش تصویری مصاحبه با پروفسور نجاتی در همایش فروش به توان ابد