پروفسور سید صدرالدین نجاتی گیلانی

یادگیری از تجربه سفر به قطب شمال

در این ویدئوها پروفسور نجاتی از تجربه و یادگیری خود از سفر به قطب شمال در ژانویه ۲۰۱۹ می‌گوید:

ویدئوی اول

North Pole- Part 1

ویدئوی دوم

Norh Pole- Part 2