کارگاه یادگیری ۱ روزه “شناخت و مدیریت تفکر برای ایجاد تحول مثبت در خود و سازمان Personal Change Planning” با هدف کمک به توسعه و مدیریت تحول شخصی طراحی شده بود. این کارگاه یک روزه در دو بخش آموزشی و تمرین اجرایی، پنجشنبه ۲۵ بهمن ماه برگزار شد.

اگر مدیریت توسعه شخصی خود را مانند ساختن یک ساختمان پایدار نگاه کنیم، چند موضوع کلیدی وجود دارد. انسان‌ها را نمی‌توانیم مانند ساختمان کاملاً تخریب کرده و یک ساختمان جدید بسازیم. در این ورکشاپ ۱ روزه موضوعات زیر بحث شدند:

  • پایه‌ها یا ستون‌های اصلی در فکر ما چه هستند؟
  • چه دیوارهایی باعث خواهند شد که استفاده از این ساختمان را هدفمندتر کنیم؟
  • برای مدیریت تحول شخصی و پایداری خود، چگونه این ستون‌ها و دیوارها را برنامه‌ریزی و کنترل کنیم؟
  • چطور فرهنگ و فکر خود را مثبت و متمرکز بر هدف نگه داریم؟
  • چگونه جهت بازسازی فکر و روش کاریمان، دائماً انرژی مثبت ایجاد کنیم؟

در فکر ما هشت ستون اصلی وجود دارند که پایه‌های اصلی تفکر ما را -در سطح فرد یا در سطح شرکت- می‌سازند. برای اینکه مدیریت تفکر انجام داده و هر تحولی را در خودمان ایجاد کنیم، اول باید وضعیت خود را در هر یک از این ۸ پایه بشناسیم و عواقب فکری و رفتاری که از وضعیت فعلی حاصل می‌شود را تجزیه و تحلیل کنیم. این موضوع یک مسیر توسعه شخصی به ما نشان می‌دهد تا بتوانیم همواره فکر خود را مثبت نگه داریم و با تمرکز بیشتری به سمت اهدافمان حرکت کنیم.

این دوره آموزشی که توسط شرکت نجات برگزار شد، حرکتی بود برای آماده‌سازی تحول فکر و رفتار جهت سال جدید.

امیدواریم همه شما تحولات مورد نیاز خود را در سال ۱۳۹۸ شناسایی کرده و با موفقیت آنها را برنامه‌ریزی و محقق نمایید.

سال ۹۸ پیشاپیش بر شما مبارک و سرشار از تحولات مثبت و سازنده!

تفکر مثبت

نوشته های مرتبط